Từ khóa: ULANO LX 836

Keo lưỡng tính – ULANO LX 836

Keo lưỡng tính - ULANO LX 836 Sử dụng để sản xuất cho các sản phẩm chất lượng cao. Sử dụng cho mực in với cả hai tính chất dầu và nước. Độ bền của bản in có thể tăng thêm khi sử dụng với hóa chất làm cứng Ulano X. Trước khi làm cứng bản, mục đích sử dụng chính của